Организација рада

Седиште оснoвне шкoлa „Дража Марковић Рођа" је у Смољинцу. У издвојеном одељењу у Шапину настава се изводи од првог до четвртог разреда у два комбинована одељења.

Правилно и савремено је постављена организација рада школе програмирањем и доследним праћењем реализације програма рада свих тела и органа , као и појединаца. Укупна анализа рада и успеха у протеклој школској години, а и раније, показала је да у наредном периоду треба организованије и успешније приступити следећим активностима:

 • омасовити примену савремених метода, облика и средстава рада,
 • омасовити примену активног учења као ефикаснијег облика рада,
 • применити дате образовне стандарде за крај првог и другог циклуса основног образовања и васпитања,
 • развијати позитиван однос ученика према личној и школској имовини,
 • увести ученике у технике самосталног рада,
 • студиозније користити све изворе знања, а посебно дидактичког материјала,
 • редовније и са квалитетнијим припремама изводити излете и посете културним,спортским манифестацијама као и занатским радњама, предузећима, сајмовима образовања, наука и технологија,
 • имплементирати план професионалне ориентације у све обавезне и изборне предмете посебно у 7 и 8 разреду,
 • још боље организовати припрему ученика за такмичења и
 • извршити потпуну припрему ученика за успешно полагање завршног испита.

У току школске године вршиће се подстицање стручног и педагошког усавршавања наставника на семинарима, обрадом стручних тема у оквиру актива, огледним предавањима и др.

Наставници у разредној настави

Редни
број
Имe и прeзимe Стручнa спрeмa Место Одељењски
старешина
1 Љубица Николић Професор разредне наставе Шапине II,IV
2 Драгана Стојковић Професор разредне наставе Шапине I,III
3 Весна Миленковић Наставник разредне наставе Смољинац I, II
4 Тамара Белић Професор разредне наставе Смољинац IV
5 Маја Недељковић Професор разредне наставе Смољинац III

Наставници у предметној настави

Редни
број
Имe и прeзимe Стручнa спрeмa Прeдмeт кojи Прeдaje Одељењски
старешина
1. Дарко Јовановић наставник Математика VII
2. Зорица Перић наставник Српски jeзик VI
3. Катарина Јовановић наставник Биологија V
4. Сандра Степановић наставник Биологија  
5. Горан Стевић наставник Ликoвнa култура  
6. Даница Пацикас наставник Музичкa културa  
7. Душица Цветковић (Катарина Митић, зам) наставник Хемија  
8. Ивана Пауновић наставник Историја  
9. Тамара Станимировић наставник Географија  
10. Јелена Стојмировић наставник Енглески језик VIII
11. Срђан Марковић наставник Техничко и инф.обр  
12. Миљан Милојковић наставник Физичкo в.  
13. Златко Симонић наставник Физика  

Наставници изборних предмета у предметној и разредној настави

Редни
број
Имe и прeзимe Мeстo Рaзрeд и oдeљeњe Изборни предмети
1. Срђан Марковић Смољинац V– VIII Информ.и рачунарство
2. Зорица Перић Смољинац V– VIII Грађанско в.
3. Тајана Тасић Смољинац VIII Немачки језик
4. Миодраг Милић Смољинац V, VI,VII Немачки језик
5. Миљан Милојковић Смољинац VIII Изабрани спорт
6. Даница Пацикас Смољинац V– VIII Хор и оркестар
7. Сања Илић Смољинац V– VIII Верска настава
8. Марија Кочабер Смољинац, Шапине I-IV Верска настава

Стручни сарадници

Редни
број
Имe и прeзимe ВРСТА СТРУЧНОСТИ СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ГОДИНЕ РАДНОГ СТАЖА ЛИЦЕНЦА
1. Даниела Митић, педагог Филозофски факултет V– VIII Информ.и рачунарство Да
2. Јелена Савић,педагог Филозофски факултет V– VIII Грађанско в. Да
3. Александра Маринковић Филолошки факултет VIII Немачки језик Не

Помоћно и техничко особље

Редни
број
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
МЕСТО РАДА ЗАНИМАЊЕ
1 Ћирић Топлица Смољинац домар
2 Илић Берислав Смољинац ложач
3 Тодоровић Виолета Смољинац пом.радник
4 Марковић Надица Смољинац пом.радник
5 Симић Санела Смољинац пом.радник

Кадровска структура управе школе

Р. бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ВРСТА
СТРУЧНОСТИ
СТЕПЕН
СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
ГОДИНЕ
РАДНОГ СТАЖА
ЛИЦЕНЦА
1 Тања Јеленковић, директор Филолошки факултет, мастер педагогије VII 13 Да
2 Тамара Шкорић, секретар Правни факултет VII 9 Да
3 Богољуб Николић, шеф рачуноводства Виша пословна VI 25 Да

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКАУКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ  
Разред СМОЉИНАЦ ШАПИНЕ Укупно 
I 6 4 10
II 8 4 12
III 11 2 13
IV 8 5 13
V 18   18
VI 14   14
VII 22   22
VIII 18   18
Σ 105 15 120

Број ученика према полној структуриМЕСТО
Разред СМОЉИНАЦ ШАПИНЕ
  М Ж Укупно М Ж Укупно
I 4 2 6 2 2 4
II 5 3 8 2 2 4
III 5 6 11 1 1 2
IV 6 2 8 5 - 5
V 8 10 18      
VI 5 9 14      
VII 13 9 22      
VIII 9 9 18      
Σ 55 50 105 10 5 15

Школа има ђаке путнике. Из Шапина путује 37 ученика, из Малог Градишта 4 ученика. Ученици имају годишње карте које од ове године плаћа школа.МЕСТО
Разред СМОЉИНАЦ ШАПИНЕ Мало Градиште
I-IV / / 2
V / 2 6
VI / 3 8
VII / 6 11
VIII / 2 8
Σ / 35 4


 • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
© 2022 Ош Смољинац. Сва права задржана. Направљено од GruTech